مرکز مشاوره و روان شناسی حکمت


مرکز مشاوره و روان شناسی حکمت در سال ۱۳۸۸ با مدیریت خانم دکتر طیبه زندی پور ( عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا ) و همکاری خانم دکتر آزاده امینی ها، با کسب مجوز از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره فعالیت خود را در حوزه های مشاوره خانواده ،مشاوره پیش از ازدواج،مشاوره فردی، مشاوره کودک و نوجوان و گروه درمانی آغاز کرد.


  • روانشناسی و مشاوره فردی
  • روانشناسی و مشاوره خانواده
  • روانشناسی و مشاوره پیش از ازدواج
  • روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان
  • مشاوره تحصیلی و شغلی