دكتري مشاوره  (هيت علمي دانشگاه علامه طباطبايي)

مشاوره در زمينه فردي و خانواده با رويكرد طرحواره درماني

برگزار كننده دوره هاي تخصصي طرحواره درماني 

ارایه مشاوره‌ روانشناختی در کلینیک دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 

عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران