آگوست 13, 2017

تئوری انتخاب ( درآمدی بر روانشناسی امید)

ویلیام گلسر» روان‏پزشک نامدار معاصر با ارائة «تئوری نوین انتخاب» در عرصة علوم رفتاری به «چرایی» و «چگونگی» انجام رفتار افراد پاسخ داده است. تئوری انتخاب […]