خدمات مرکز

روانشناسی و مشاوره فردی
روانشناسی و مشاوره خانواده
روانشناسی و مشاوره پیش از ازدواج
روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان
مشاوره تحصیلی و شغلی

مرکز مشاوره و روان شناسی حکمت

مرکز مشاوره و روان شناسی حکمت در سال ۱۳۸۸ با مدیریت خانم دکتر طیبه زندی پور ( عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا ) و همکاری خانم دکتر آزاده  امینی ها، با کسب مجوز از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره فعالیت خود را در حوزه های مشاوره خانواده ،مشاوره پیش از ازدواج،مشاوره فردی، مشاوره کودک و نوجوان و گروه درمانی آغاز کرد.